SE 103 N

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ในรูปแบบที่มีการเติมของเหลวสำหรับการใช้งานที่มีการเปลี่ยนตัวของอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติและประเภทการใช้งาน :

เซ็นเซอร์วัดค่าความป็นกรดด่าง (pH sensor)

 

การเชื่อมต่อ: ขั้วต่อ DIN coax

 

วัสดุของตัวเครื่อง: แก้ว

 

ความยาวตัวเครื่อง: 170 mm

  เส้นผ่านศูนย์กลางตัวเครื่อง: 12 mm
 

จังก์ชัน : เซรามิก

 

อิเล็กโทรไลต์: 3 โมล/ลิตร KCl

 

ช่วงการวัดค่า pH: 0 … 14

 

ช่วงอุณหภูมิ: -5 … 100 °C

  อุณหภูมิการใช้งานเซ็นเซอร์ที่แนะนำ: ZU 6959
 

เซ็นเซอร์แบบเติมของเหลวถูกออกแบบมาให้สามารถทำงานในห้องแล็บที่มีการใช้งานหนักในทุก ๆ วัน