SE 560

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ที่เหมาะกับการวัดในค่าการนำของสถานะ หรือุณหภูมิต่ำ ใช้อิเล็กโทรไลท์เหลวแบบเติมได้ 

การใช้งานและคุณสมบัติ

ให้การวัดที่แม่นยำแม้ทำงานในสภาวะที่ยากลำบาก (การนำไฟฟ้าต่ำ มีการปนเปื้อน)

 

วัดในอุณหภูมิต่ำ

 

อัตราการซ่อมบำรุงต่ำ

 

ตัวเซ็นเซอร์ได้รับการพัฒนาแล้ว ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  จังก์ชันแพลตินัมที่ทำความสะอาดได้ด้วยตัวเอง
 

แก้วอัลฟ่า แก้วสากล อิมพีแดนซ์ปานกลาง ป้องกันการเกิดฟลูออไรด์

เซ็นเซอร์เมโมเซนส์ 

การแยกกระแสไฟฟ้าอย่างสมบูรณ์ด้วยเทคโนโลยีเมโมเซนส์

 

ไม่มีผลกระทบของความชื้นในคอนเน็กเตอร์

 

ได้รับการสอบเทียบล่วงหน้าก่อนการใช้งานจากโรงงาน

  การถ่ายโอนข้อมูลแบบดิจิตอล
VP Sensors:

จังก์ชันเซรามิก 3 จังก์ชัน

  คอนเน็กเตอร์  VP
 

ให้การวัดค่าที่แม่นยำจากการทำความสะอาดในตัวของจังก์ชันแพลตินัม พร้อมอัตราการไหลของอิเล็กโทรไลท์สูง แม้สถานะของสิ่งที่วัดจะมีการนำไฟฟ้าต่ำ รวมถึงการวัดที่แม่นยำในอุณหภูมิต่ำ

ประเภทการใช้งาน

ใช้งานในอุณหภูมิต่ำ น้ำเกลือที่มีความเย็น การชุบด้วยไฟฟ้า สื่อการนำไฟฟ้าต่ำ