SE 554

รายละเอียด

เซ็นเซอร์ที่ใช้งานในอุตสาหกรรมเคมี ใช้วัดค่า pH ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาบ่อย

วัดค่า pH แบบดิจิตอลด้วย Memosens-Technology

การใช้งานและคุณสมบัติ :

อัตราการบำรุงรักษาต่ำ ไม่ต้องเติม อิเล็กโทรไลท์

 

รูปแบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดที่ได้รับการปรับปรุงการใช้งาน

  จังก์ชันแบบเปิด ไม่มีตัวขวาง
  แก้วอัลฟ่า อิมพีแดนซ์ปานกลาง 
Memosens Sensors:

ด้วยเทคโนโลยี Memosens สามารถช่วยแยกกระแสไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์

 

มีไม่อิทธิพลของความชื้นในขั้วต่อ

 

การถ่ายโอนข้อมูลดิจิทัล

 

การปรับเทียบล่วงหน้าในห้องปฏบัติการ

  การวัดค่า pH และ ORP พร้อมกัน