SE 503

รายละเอียด

เซ็นเซอร์สแตนดาร์ดสำหรับการวัดค่า pH ในน้ำ น้ำเสียและบ่อบำบัด

 คุณสมบัติและการใช้งาน :

มีอัตราในการบำรุงรักษาต่ำ ไม่มีการเติมหรืออัดแรงดันอิเล็กโทรไลต์

 

การตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

 

จังก์ชันเซรามิกแบบ 2 จังก์ชัน

  มีตัวป้องกันโพรบในตัว
 

คอนเน็กเตอร์  VP

  มีความแข็งแรง และทนทานต่อการปนเปื้อน ตัวเครื่องพลาสติก ใช้งานในอุณหภูมิต่ำได้ ราคาไม่สูง อัตราในการบำรุงรักษาต่ำ มีการวัดค่า pH ที่แม่นยำและเชื่อถือได้
ประเภทการใช้งาน

น้ำดื่ม ผิวน้ำ น้ำในอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสีย การวัดค่าทางสิ่งแวดล้อม