Sigma 05

Sigma 05 Modular Sensor Platform
  เครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อม มาพร้อมโพรบวัดค่าที่สามารถเปลี่ยนได้ เอาท์พุตแบบ
อะนาล็อก และจองแสดงผล LCD with Blacklight รูปแบบของเครื่องมือวัดที่แยกส่วนเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
โพรบวัดที่ใช้ร่วมกับ Sigma 05 EE072 – โพรบวัดความชื้นและอุณหภูมิ
  EE074 – โพรบวัดอุณหภูมิ
  EE671 –  โพรบวัดความเร็วลม
  EE680 – โพรบวัดความเร็วลมและอุณหภูมิสำหรับอัตราการไหลแบบสม่ำเสมอ
  EE872 – โพรบวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ความชื้น, อุณหภูมิและความดันสิ่งแวดล้อม
โพรบและหน่วยวัด
Sigma 05 สามารถอ่านค่าได้ถึง 5 ค่า และกำหนดการแสดงค่าให้กับเอาท์พุตได้ด้วยตนเอง สามารถรองรับโพรบได้มากถึง 3 ตัว รองรับอินเตอร์เฟซ RS485, โปรโตคอล Modbus RTU 
Plug-and-Play
Sigma 05  มีการตรวจจับโพรบ E+E อัตโนมัติ และการตั้งค่าแบบอัตโนมัติ
การกำหนดค่า
ซอฟต์แวร์ PCS10 ฟรี ใช้สำหรับกำหนดและตั้งค่า Sigma 05 โดยกำหนดเกณฑ์การวัด, การแสดงผล, การปรับผลเอาต์พุตอะนาล๊อก และการปรับการเชื่อมต่อโพรบ