HC201

HC201

เซ็นเซอร์วัดความชื้นแบบประจุไฟฟ้าพร้อมสายนำ

 

เป็นตัวเลือกเซ็นเซอร์ที่เหมาะที่สุดในการใช้งานในระบบความคุมสภาพอากาศภายในอาคาร

รายละเอียด

สำหรับใช้งานในเรนจ์ความชื้น (RH) ในช่วง 20-90%  ในการประมาณการเชิงเส้น ข้อผิดพลาดต่ำกว่า 2%

 

มีรุ่นตัวเรือนพลาสติก HC201/H

Technical data HC201  
NOMINAL CAPACITANCE C76 (AT 20°C) 200 ± 30 pF
SENSITIVITY 0,6 pF / % RH
WORKING RANGE HUMIDITY 10…95 % RH
WORKING RANGE TEMPERATURE -40…110 °C
LINEARITY ERROR (20…90% RH)