High-Temperature FIREROD® Cartridge Heaters

   
 

ฮีตเตอร์คาร์ทริดจ์ HT FIREROD มีวามแตกต่างบางประการซึ่งมีความสำคัญในการใช้งานที่มีอุณหภูมิสูง ดั้งนี้

  • เครื่องทำความร้อนคาร์ทริดจ์ HT FIREROD สร้างขึ้นเป็นพิเศษด้วยซีลปิดท้ายเพื่อกันอากาศเข้า ลดผลกระทบของการเกิดออกซิเดชันบนลวด
  • ปลอกหุ้มอุณหภูมิสูงได้รับการปรับปรุงการแผ่รังสีเพื่อการถ่ายเทความร้อนที่ดีขึ้น
การใช้งานและคุณสมบัติ 

ซีลอุณหภูมิสูงช่วยยืดอายุการใช้งานของฮีตเตอร์

 

ปลอกอัลลอยด์ 800 ช่วยถ่ายเทความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ปลอกหุ้มการแผ่รังสีสูง ช่วยให้ถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นและยืดอายุการทำงานของฮีตเตอร์
Material Maximum Operating Temperatures Maximum Watt Densities
W/in2 W/cm2
Alloy 800 1600 982 100 15.5