Sigma 05

Sigma 05 Modular Sensor Platform
เครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ของสภาพแวดล้อม มาพร้อมโพรบวัดค่าที่สามารถเปลี่ยนได้ เอาท์พุตแบบ
อะนาล็อก และจองแสดงผล LCD with Blacklight รูปแบบของเครื่องมือวัดที่แยกส่วนเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
โพรบวัดที่ใช้ร่วมกับ Sigma 05 EE072 – โพรบวัดความชื้นและอุณหภูมิ
EE074 – โพรบวัดอุณหภูมิ
EE671 – โพรบวัดความเร็วลม
EE680 – โพรบวัดความเร็วลมและอุณหภูมิสำหรับอัตราการไหลแบบสม่ำเสมอ
EE872 – โพรบวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ความชื้น, อุณหภูมิและความดันสิ่งแวดล้อม
โพรบและหน่วยวัด Sigma 05 สามารถอ่านค่าได้ถึง 5 ค่า และกำหนดการแสดงค่าให้กับเอาท์พุตได้ด้วยตนเอง สามารถรองรับโพรบได้มากถึง 3 ตัว รองรับอินเตอร์เฟซ RS485, โปรโตคอล Modbus RTU
ปลั๊ก-แอนด์-เพลย์ Sigma 05 มีการตรวจจับโพรบ E+E อัตโนมัติ และการตั้งค่าแบบอัตโนมัติ
การกำหนดค่า ซอฟต์แวร์ PCS10 ฟรี ใช้สำหรับกำหนดและตั้งค่า Sigma 05 โดยกำหนดเกณฑ์การวัด, การแสดงผล, การปรับผลเอาต์พุตอะนาล๊อก และการปรับการเชื่อมต่อโพรบ