GSI 40 Series - Universal input - Panel mounting

GSI 40 series

อินพุตใช้งานสากล-การติดตั้งในรูปแบบแผง

 

อินดิเคเตอร์ สำหรับการใช้งานในกระบวนการ แสดงอุณหภูมิ ความต้านทาน สัญญาณโพเทนชันมิเตอร์ในหน่วยวิศวกรรม

Mounting:

แผงหน้าปัด 48x96mn

Input: Process, RTD100, Thermocouple
Display:

แสดงผล 4 หลัก

Supply:

ใช้งานแบบสากล VDC 12 ถึง 265 และ VAC 20 ถึง 265

Options: Alarms (2x, 4x)