Category Archives: News

อบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

จัดทำระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และเคมี ตามมาตรฐาน ISO17025