รีวิว Screw Plug Immersion Heater

Heater ที่เหมาะสมในการจุ่มให้ความร้อนโดยตรงกับของเหลว อาทิเช่น การต้มน้ำ การอุ่นน้ำมัน การอุ่นสารเคมี