รีวิว Humlog 20

Datalogger รุ่น Humlog20 ของแบรนด์ E+E จากประเทศ ออสเตรีย เป็น Datalogger สำหรับวัดและสามารถเก็บบันทึกค่า อุณหภูมิ ความชื้น ความดันบรรยากาศ และปริมาณ Co2 ในอากาศ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้งานในห้อง Clean room , ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก , ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ