Building Automation & HVAC คืออะไร ?

ระบบ Building Automation คืออะไร ?

.

ระบบ Building Automation หรือระบบอาคารอัตโนมัติ เป็นระบบที่ช่วยบริหารจัดการระบบต่าง ๆ ภายในอาคารขนาดใหญ่ ให้ทำงานสัมพันธ์กันอย่างอัตโนมัติ เช่น

– ระบบรักษาความปลอดภัย (Security System)

– ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control)

– ระบบการตรวจจับความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ (Unusual Motion Detection)

– ระบบไฟฟ้า (Electrical System)

– ระบบควบคุม (Control System)

– ระบบปรับอากาศ (HVAC )

ระบบ Building Automation นั้นจึงมีส่วนสำคัญอย่างมากในการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ,อาคารเขียว (Green Building) และอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) ที่เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

.

หนึ่งในระบบต่าง ๆ ที่ทำงานกันภายใต้ระบบ Building Automation นั้น จะมีระบบการทำงานที่สำคัญเป็นอย่างมากและมีความจำเป็นที่สุดในอาคารขนาดใหญ่ นั่นคือ ระบบปรับอากาศ หรือ ระบบ HVAC เป็นการทำงานร่วมกันกับระบบต่าง ๆ ดังนี้

H – ระบบทำความร้อน (Heating)

V – ระบบถ่ายเทอากาศ (Ventilation)

AC – ระบบทำความเย็น (Air Conditioning)

.

ระบบ HVAC นั้นจะทำงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมทางด้านอากาศในอาคาร ให้มีคุณภาพอากาศที่เหมาะสม เช่น การควบคุมอุณหภูมิ, การควบคุมความชื้นภายในอาคาร  การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการหายใจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในอาคารเช่นการทำอาหาร การผลิตสินค้า โดยจะควบคุมไม่ให้มีการสะสมปริมาณก๊าซคาร์บอนออกไซด์สูงจนเกินไป เพื่อช่วยให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในอาคารหายใจได้อย่างสะดวกสบาย รวมถึงการลดพลังงานของระบบปรับอากาศ นั่นจึงทำให้ระบบ HVAC มีจำเป็นและมีความสำคัญในอาคารขนาดใหญ่

.

ระบบปรับอากาศ HVAC กับแอร์บ้านแตกต่างกันอย่างไร ?

.

แอร์บ้านทั่วไป นั้นจะถือว่าเป็นระบบปรับอากาศขนาดเล็ก โดยมีการทำงานเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ 1. คอยล์เย็น (Evaporator) เป็นส่วนที่ทำความเย็นภายในห้อง 2. คอยล์ร้อน (Condenser) ติดตั้งอยู่ภายนอกห้อง ทั้งสองส่วนจะมีท่อที่เชื่อมต่อถึงกันและมีสารทำความเย็นไหลหมุนเวียนอยู่ภายใน แต่ระบบปรับอากาศของแอร์บ้านนั้นจะไม่มีการถ่ายเทอากาศผ่านท่อแต่อย่างใด โดยจะอาศัยการถ่ายเทอากาศผานช่องทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณการถ่ายเทได้ เช่น ประตู หน้าต่าง และช่องระบายอากาศ

.

แต่ระบบปรับอากาศ HVAC ของอาคารขนาดใหญ่ จะมีระบบถ่ายเทอากาศจากภายในสู่ภายนอก หรือรับอากาศจากภายนอกเข้ามาสู่ภายในอาคาร โดยระบบจะอาศัยอุปกรณ์ในการตรวจจับค่าต่าง ๆ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น และคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อช่วยในการทำงานของระบบ และควบคุมการถ่ายเทอากาศ เพื่อให้ถ่ายเทอากาศเข้า-ออกได้อย่างเหมาะสมไม่ให้มากหรือน้อยจนเกินไป