ความหมายของความดัน

ความดันคืออะไร ?

.

ความดัน หรือ Pressure เป็นค่าหนึ่งทางฟิสิกส์ที่แสดงถึงอัตราส่วนระหว่างแรงกดต่อพื้นที่ หรือใช้บ่งบอกว่ามีปริมาณแรงกดต่อพื้นที่อยู่เท่าไหร่ โดยที่สัดส่วน จะคิดเป็น F/A หรือ Force (แรง) ต่อ Area (พื้นที่)

ค่าของแรง(F) มีหน่วยเป็นนิวตัน (N) เมื่อต้องการแสดงค่าความดันที่เกิดจากแรงนี้จะต้องระบุขนาดของพื้นที่ที่รับแรงดัวย เช่นการกดด้วยแรง 10 N ลงบนพื้นที่ขนาด 10 ตารางเซนติเมตร  จะได้ค่าแรงดันจากแรงกดนี้เรียกว่า 10N/cm2. หน่วยของพื้นที่ยังสามารถใช้เป็นหน่วยอื่นๆได้เช่นตารางเมตร ตารางนิ้ว และสามารถเขียนค่าความดันจากหน่วยเหล่านั้นออกมาได้ เช่น 10N/m2, 10N/cm2 10N/in2 ฯลฯ

.

แรงกดที่เกิดขึ้น ที่จะนำมาคิดเป็นค่าความดันนั้นสามารถเกิดจากน้ำหนักของวัตถุได้เช่นกัน  เช่นวัตถุน้ำหนัก 1kg กดลงบนพื้นที่1ตารางซม. จะเรียกแรงดันที่เกิดขึ้นจากมวลนี้ว่า  1 kg/cm2  และเนื่องจากแรงที่มาจากน้ำหนักวัตถุนั้นสัมพันธ์กับค่าความเร่งแรงโน้มถ่วงโลก หรือค่า g (ประมาณ 9.81) เพราะฉนั้น แรงที่เกิดขึ้นจากวัตถุ 1kg จะมีค่าเท่ากับ 9.81นิวตัน   เรานิยมใช้หน่วย kgf แทนค่าของแรงที่เกิดจากน้ำหนัก เช่นมวล1กิโลกรัม จะให้ค่าแรงเท่ากับ  1kgf