HUMLOG20 สำคัญในระบบ HVAC ในระบบ HVAC อย้างไร ?

HUMLOG20 คืออะไร ? สำคัญในระบบ HVAC อย่างไร ?

.

HUMLOG20 คือเครื่องวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ สามารถใช้ในระบบ Building Automation/HVAC ได้

.

สำคัญอย่างไร ?

องค์ประกอบของระบบอากาศนั้นเป็นสิ่งสำคัญและควรให้ความใส่ใจ เพราะเมื่อสภาพอากาศอยู่ในสภาวะที่ไม่ปกติ เช่น มีความชื้นและปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ผิดปกติในอากาศ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารรู้สึกไม่สบายตัว เป็นหวัด เกิดภาวะเครียด หรืออาจร้ายแรงถึงระบบทางเดินหายใจ

.

ความชื้นในอากาศ (Humidity)

ความชื้นคือปริมาณไอน้ำต่อปริมาตรของอากาศ การรู้ถึงปริมาณไอน้ำในอากาศนั้นจะช่วยในการพยากรณ์สภาพอากาศและการควบแน่นของน้ำ โดยสภาพอากาศที่มีความชื้นสูงกว่า 50% จะทำให้รู้สึกร้อน อึดอัด และเหนียวตัว เพราะเมื่อความชื้นสูง นั่นแปลว่าในอากาศมีไอน้ำอัดแน่นอยู่ มีพื้นที่สำหรับอย่างอื่นน้อยลง ทำให้ร่างกายรู้สึกอึดอัดและคลายร้อนได้ยาก ส่วนในสภาวะที่ความชื้นในอากาศต่ำ ผิวหนังของเราจะแห้งแตก เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่าย หากความชื้นในอากาศนั้นต่ำกว่า 35% จมูกและลำคอจะรู้สึกแห้ง แสบเยื่อบุจมูก และอาจทำให้เป็นหวัดได้เช่นกัน

.

คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide)

คาร์บอนไดออกไซด์คือก๊าซเรือนกระจกที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีอยู่ในธรรมชาติและไม่เป็นอันตรายในกรณีที่มีปริมาณน้อย มีความสำคัญในการดำรงชีวิตต่อสิ่งมีชีวิตจำพวกพืช จำนวนคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะรักษาไว้ไม่ให้มีปริมาณที่มากไป (ไม่เกิน 400 ppm) ซึ่งระดับคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารนั้นขึ้นอยู่กับขนาดห้อง จำนวนผู้อยู่อาศัย และการถ่ายเทของอากาศ หากปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารมีมากเกินไป จะทำให้เกิดอาการง่วง หัวใจเต้นเร็ว หายใจถี่ อาจจทำให้หมดสติได้

.

Source:

HUMLOG 20

ความชื้นในอากาศ

CO2 ในอากาศ