อบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

อบรมการประมาณค่าความไม่แน่นอนและการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี

จัดสถานที่สำหรับอบรบ

บริษัท ยูไนเต็ดอินสทรูเมนท์ แอนด์ เมโทรโลยี จำกัด ได้จัดทำระบบห้องปฏิบัติการสอบเทียบด้านอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน และเคมี ตามมาตรฐาน ISO17025/2017 โดยเชิญอ.อังคพล เป็นผู้อบรมและให้ความรู้กับพนักงานที่บริษัทฯ